DUYURU – – Muay Thai Hakemlik Kursu

24-26 Şubat 2012 tarihlerinde Genclik Spor Il Mudurlugu  Toplanti Salonunda  Muay Thai Hakemlik Kursu  duzenlenecektir.  Irtibat icin Bursa Muay Thai Il temsilcisi Aydin OZTURK   Tel : 0541 378 1616

MUAY THAİ HAKEMLİK KURSUNA GELECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr indirilebilir).
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Sabıka kaydı (Savcılıktan)
4. Diploma fotokopisi, öğrenim belgesi (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tadsikli)
5. Sağlık raporu,
6. 4 adet vesikalık fotoğraf
7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
8. Muay Thai lisansı fotokopisi
9. Kursa katılım ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 115 (Yüz onbeş) TL ücretin
Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmayacaktır.
Türkiye Muaythai Federasyonu
Banka Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 00062000 7110 0006 2990 44
Eki:Hakem Olabilme Şartları ektedir.

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:
Madde 24 — Hakem olabilmek için aşağıdakişartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Muay Thai sporunda milli sporcularile antrenörler olanlardan tahsil şartı aranmaz).
c) Muay Thai lisansına sahip olmak,
d) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olamamak. (27.05.2011 YKK )
e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişilermasa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapisveyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcısuçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarındandolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
h) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hakmahrumiyeti cezası almamış olmak.
Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar
hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.